จุดเริ่มต้น
ของเรา

ENVIRONMENTAL EDUCATION CENTRE THAILAND (EEC THAILAND)
เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยตรง มุ่งเน้นเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการให้ความรู้เชิงลึก อย่างสนุกสนาน ผ่านทางกระบวนการการจัดค่าย พาเด็กๆ และสมาชิก EEC ไปศึกษาสิ่งแวดล้อมและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่มีคุณค่า โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ซึ่งจะมีวิธีการเฉพาะตัวในแบบฉบับของ EEC เราให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็กเป็นหลัก เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

จุดประสงค์
ของอีอีซี

ค่าย EEC มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้และโน้มน้าวจิตใจผู้เข้าร่วมให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภานในโลก โดยหวังว่าทุกท่านจะมองเห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงของธรรมชาติผ่านการทำกิจกรรม และสิ่งสำคัญที่สุดคือ เราตั้งใจจะปลูกฝังการเรียนรู้ และจิตสำนึกที่สำคัญเหล่านี้ให้กับเด็กๆ เพราะต้องการให้พวกเขาได้ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเครียดในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดทัศนคติในเชิงบวก อีกทั้งยังเป็นแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดมุมมองดีๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและช่วยลดความรุนแรงภายในจิตใจ แน่นอนว่าการพึ่งพาอาศัยนี้เป็นสิ่งจำเป็นในการดำนเนินชีวิตที่จะส่งผลให้เกิดความเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติและยังสามารถนำสิ่งที่มีประโยน์ดังกล่าวไปปรับใช้ได้ตลอดชีวิตอีกด้วย

ปรัชญาของเรา

ด้วยความเชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของสาธารณะจะส่งผลสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว EEC จึงถือกำเนิดขึ้นจากการคิดค้น การวิเคราะห์ และสร้างรูปแบบกิจกรรมร่วมสมัยที่เหมาะสมกับการนำพาสังคมไปสู่กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา ที่จะส่งผลต่อการรับรู้ ความเข้าใจ และก่อให้เกิดแรงบันดาลใจของผู้คนในการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังประโยครณรงค์หลักที่ว่า LET NATURE BE OUR CLASSROOM “ให้ธรรมชาติเป็นห้องเรียนของเรา”

คำสัญญา

EEC มีความมุ่งหมายในการเข้าถึงสาธารณชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในการออกแบบวิธีการและกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา ให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้สร้างพลังในการพิทักษ์ทรัพยากรของโลก รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขภาวะการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว และใช้ประโยชน์บนหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน