Our Journals

    กว่าเด็กๆจะได้ขึ้นเรือ Rainbow Warrior ด้วยคุณสมบัติด้านคุณค่าของเด็กๆ ทั้งสามคน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาของกัปตันและผู้อำนวยการกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้นักเรียนทั้งสามคนได้รับโอกาสพิเศษในการร่วมเดินเรือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักรณรงค์ที่รวมตัวกัน อยู่บนเรือลำนั้น โดยมีกิจกรรมพิเศษคือการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เสนอข้อมูล และความคิดต่อเรื่องทรัพยากรทางทะเลที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ และสะสมประสบการณ์ของนักเรียนมาหลายปี แล้วข้อมูลอะไร และความคิดแบบไหนถึงได้รับการให้ความสำคัญ คำถามสองข้อนี้จึงน่าที่จะเป็นข้อสงสัยของคนทั่วไปที่รับรู้ถึงกิจกรรมพิเศษครั้งนี้  ซึ่งเป็นที่มาของการอธิบายดังต่อไปนี้ 1. นักเรียนทั้งสามคนเป็นตัวแทนของนักเรียนจาก ศูนย์ส่ิงแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย (EEC Thailand) จำนวนมาก ที่ผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 7 ปี เรียนรู้ทั้งเรื่องทรัพยากรธรรมชาติทางบก และทางทะเล เคารพ และให้ความสำคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นทั้งเรื่องวัฒนธรรม ความเชื่อ องค์ความรู้ และบทบาทของคนท้องถ่ินในการจัดการทรัพยากร 2. เด็กๆ ทั้งสามคนนี้ศึกษารายละเอียด และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางด้านส่ิงแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดกระบี่มาต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเล ตั้งแต่แหล่งต้นน้ำ ป่าชายเลน นิเวศวิทยาลุ่มน้ำและแนวปะการัง สำรวจสัตว์ทะเลชนิดพันธุ์ต่างๆ ศึกษาลงลึกมากขึ้นกับสัตว์ทะเลหายาก เช่น พะยูน ฉลามวาฬ ม้าน้ำ หญ้าทะเล ปะการัง และนำเสนอผลการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เช่น การดำเนินโครงการ Fighting Extinction […]

Read More

Fighting Extinction หรือ โครงการการต่อสู้เพื่อหยุดการสูญพันธุ์ เป็นโครงการที่ บริษัท อีอีซี (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดขึ้นเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสัตว์ใกล้สูญพันธ์ุในประเทศไทยกับเด็กและเยาวชน และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นได้มีวิธีคิดเชิงระบบเพื่อการสืบค้น สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณะ ซึ่งในเบื้องต้น ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย ได้กำหนดการดำเนินงานในระยะเวลา 20 วันประกอบด้วย การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบกับตัวแทนนักเรียนในประเทศไทย การพัฒนาความคิดกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในการทำงานศึกษาวิจัย การปฏิบัติการภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอรายงานต่อผู้เชี่ยวชาญและทำการนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวทีการนำเสนอในเชิงวิชาการ   ชนิดพันธุ์เป้าหมายในครั้งนี้ ได้แก่ กวางผา (Goral)/ค้างคาวคุณกิตติ (Kitti’s Hog-Nosed Bat)/พะยูน (Dugong)/เต่ามะเฟือง (Leatherback Sea Turtle)/ฉลามวาฬ (Whale Shark) ทั้งหมด 5 ชนิดพันธุ์ โดยมีผู้สนับสนุนโครงการ คือ AIS / VICTORY / GLICO คลิกที่นี่เพื่อดูรูปกิจกรรม Fighting Extinction – Dugongs #1

Read More

ยินดีต้อนรับสู่ EEC THAILAND (Environmental Education Centre) “ให้ธรรมชาติเป็นดั่งห้องเรียนของคุณ” EEC (Environmental Education Centre) จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมในทุกเพศทุกวัยได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน ขอเชิญทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการดูแลรักษาเรียนรู้ และ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากธรรมชาติ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป   EEC (Environmental Education Centre) เป็นองค์กรที่จัดทำค่ายสำหรับเด็กทั่วโลก โดยมีจุดประสงค์หลักคือการให้ความรู้แก่นักเรียนในค่ายด้วยการมอบประสบการณ์ใหม่และโอกาสในการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ ทั้งยังช่วยสร้างความเข้าใจในวิธีการและความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมในค่ายทั้งหมดนั้นจะเน้นส่งเสริมให้ผู้เข้าค่ายเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศน์กับสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย ด้วยกิจกรรมมากมายในป่า อาทิ การเดินป่า การพักแรมในป่า และการส่องสัตว์ป่า  รวมไปถึงกิจกรรมทางน้ำ อาทิ การล่องเรือ การดำน้ำแบบ snorkeling หรือ Scuba diving ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าค่ายได้รับความรู้ทางด้านชีววิทยาของโลกใต้ทะเลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อีอีซียังเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการเป็นอาสาสมัครในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือในนามขององค์กร โดยเราสามารถจัดทำค่ายรูปแบบพิเศษที่มีความเป็นส่วนตัวให้กับองค์กรที่ต้องการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทั้งสองฝ่ายได้ รวมไปถึงยังมีโปรแกรมสำหรับโรงเรียนและครอบครัวที่กำลังมองหาประสบการณ์ใหม่กับธรรมชาติอีกด้วย

Read More