Nov 1, 2016

Fighting Extinction #1

Fighting Extinction หรือ โครงการการต่อสู้เพื่อหยุดการสูญพันธุ์ เป็นโครงการที่ บริษัท อีอีซี (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดขึ้นเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสัตว์ใกล้สูญพันธ์ุในประเทศไทยกับเด็กและเยาวชน และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นได้มีวิธีคิดเชิงระบบเพื่อการสืบค้น สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณะ ซึ่งในเบื้องต้น ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย ได้กำหนดการดำเนินงานในระยะเวลา 20 วันประกอบด้วย การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบกับตัวแทนนักเรียนในประเทศไทย การพัฒนาความคิดกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในการทำงานศึกษาวิจัย การปฏิบัติการภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอรายงานต่อผู้เชี่ยวชาญและทำการนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวทีการนำเสนอในเชิงวิชาการ

 

ชนิดพันธุ์เป้าหมายในครั้งนี้ ได้แก่ กวางผา (Goral)/ค้างคาวคุณกิตติ (Kitti’s Hog-Nosed Bat)/พะยูน (Dugong)/เต่ามะเฟือง (Leatherback Sea Turtle)/ฉลามวาฬ (Whale Shark) ทั้งหมด 5 ชนิดพันธุ์

โดยมีผู้สนับสนุนโครงการ คือ AIS / VICTORY / GLICO

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปกิจกรรม Fighting Extinction – Dugongs #1