Marine Life

EEC ได้พัฒนาหลักสูตรส่ิงแวดล้อมศึกษาสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ต่อเรื่องวิทยาศาสตร์ทางทะเล ซึ่งมีเนื้อหาที่ครอบคลุมระบบนิเวศทางทะเลในทุกรูปแบบ รวมถึงการสร้างกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา เกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตทางทะเลชนิดพันธ์ุที่สำคัญๆ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน และพื้นที่ศึกษาทางทะเลในต่างประเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการสาขาต่างๆ เป็นวิทยากรและผู้นำในการทำกิจกรรม อีกทั้ง EEC ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลโดยสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมให้ผู้ร่วมกิจกรรมกับ EEC ได้ร่วมปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เช่น การอนุรักษ์เต่ามะเฟือง การสร้างทุ่นเพื่อปกป้องแนวปะการัง การศึกษาวิจัยเรื่องแนวปะการัง การให้ความสำคัญกับชาวประมงพื้นบ้าน การเคารพต่อสิทธิ และภูมิปัญญาของชาวพื้นเมือง หรือการศึกษาวิจัยเรื่องพะยูน และฉลามวาฬ เป็นต้น