Wildlife

เป็นการออกแบบกิจกรรมส่ิงแวดล้อมศึกษาที่เน้นการศึกษาทางด้านนิเวศวิทยา ชีววิทยาสภาพแวดล้อม รวมทั้งมิติทางด้านการจัดการและการอนุรักษ์ โดย EEC มีกลุ่มของกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่การวางพื้นฐานสำหรับผู้ที่เร่ิมเรียนรู้ ตลอดจนการออกแบบการเรียนรู้ที่ละเอียดและซับซ้อนมากขึ้นเป็นลำดับ โดยมีเนื้อหาทางวิชาการที่เหมาะสมกับผู้เรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการควบคุมทั้งเนื้อหาและกระบวนการจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีผลงานและเป็นบุคคลสาธารณะที่โลกให้ความสำคัญรวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน