Back

MARINE BIOLOGY FOR CONSERVATION

วันที่: พ 27 – ส 30 มิถุนายน 2561

ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน

สถานที่: เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต

อายุ: 8 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ:

*สำหรับนักเรียน และ ผู้ปกครอง

เงื่อนไขพื้นฐาน:

*ไม่มี
___
โทรสำรองค่ายได้ที่เบอร์: 095-965-1459

booking request

Camp Details

จุดประสงค์การเรียนรู้

EEC ได้ออกแบบกิจกรรมประกอบเนื้อหาและกิจกรรมสันทนาการให้ดำเนินการควบคู่ไปด้วยกัน โดยมีวิทยากรกระบวนการ นักวิทยาศาสตร์ นักอนุรักษ์ ปราชญ์ และชุมชน มีส่วนร่วมภายใต้การกำกับของ Program Director โดยมุ่งเน้นที่การส่งเสริมความเข้าใจ การคิดอย่างเป็นระบบต่อความหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา อันจะนำพาไปสู่การยกระดับจิตสำนึกของสังคมโลกในการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม

MARINE BIOLOGY FOR CONSERVATION

1. ชีววิทยาทางทะเลเพื่อการอนุรักษ์

2. ภูมิศาสตร์

3. ข้อมูลจำเพาะและชนิดพันธุ์เฉพาะของสัตว์น้ำ

4. วิวัฒนาการการปรับตัวและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตในทะเลลึก

5. การอนุรักษ์เต่าทะเล

6. โครงการอนุบาลเต่าทะเล

7. ห้องปฏิบัติการการอนุรักษ์เต่าทะเล

8. ชีววิทยาและการขยายพันธุ์ของฉลามแนวปะการัง

9. การสำรวจสิ่งมีชีวิตในป่าโกงกาง

10. นิเวศวิทยาและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในทะเล

11. การฟื้นฟูของปะการัง

12. ชาวอุรักลาโว๊ย - “ความรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเล”

13. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

14. กิจกรรมสรุปผลการเรียนรู้

หมายเหตุ: กิจกรรมสันทนาการและดนตรีสื่อความหมายธรรมชาติจะประกอบอยู่ในทุกๆ กิจกรรม

More camps

FOSSILS

3 Days

Mar 23 - 25, 2018

CONSERVATION BIOLOGY

4 Days

Jun 22 - 25, 2018

MARINE BIOLOGY FOR CONSERVATION

4 Days

Jun 27 - 30, 2018

WILD LEAVES TO CORAL REEFS

3 Days

Aug 11 - 13, 2018