Back

ADVANCED PRE-WILDLIFE VETERINARIAN

วันที่: พ 15 – อา 19 สิงหาคม 2561

ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน

สถานที่: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

อายุ: 10 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ:

*รับเฉพาะนักเรียน

เงื่อนไขพื้นฐาน:

*รับเฉพาะนักเรียนที่เคยร่วมค่าย Pre-Wildlife Veterinarian และ เคยร่วมค่าย EEC มาแล้ว 3 ค่ายขึ้นไป
___
โทรสำรองค่ายได้ที่เบอร์: 095-965-1459

booking request

Camp Details

จุดประสงค์การเรียนรู้

EEC ได้ออกแบบกิจกรรมประกอบเนื้อหาและกิจกรรมสันทนาการให้ดำเนินการควบคู่ไปด้วยกัน โดยมีวิทยากรกระบวนการ นักวิทยาศาสตร์ นักอนุรักษ์ ปราชญ์ และชุมชน มีส่วนร่วมภายใต้การกำกับของ Program Director โดยมุ่งเน้นที่การส่งเสริมความเข้าใจ การคิดอย่างเป็นระบบต่อความหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา อันจะนำพาไปสู่การยกระดับจิตสำนึกของสังคมโลกในการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม

ADVANCED PRE-WILDLIFE VETERINARIAN

1. พื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

2. โรคและอุบัติการ

3. ชีววิทยา (พันธุกรรม สรีระวิทยา ต่อมไร้ท่อวิทยา ชีวเคมี โภชนาการเบื้องต้น)

4. ระบบกระดูก ระยางค์ และการเคลื่อนไหว

5. เครื่องมือทางสัตวแพทย์

6. ตำรา ศัพท์ทางการแพทย์

7. การสืบค้นและการอ่านอย่างเป็นระบบ

8. ห้องปฏิบัติการ

9. พฤติกรรมสัตว์

10. พื้นฐานการวางแผนการรักษาสัตว์

11. พื้นฐานการวินิจฉัยโรค

12. การเก็บตัวอย่าง

13. เวชศาสตร์ป้องกัน

14. พื้นฐานการเพาะเชื้อเพื่อวินิจฉัยโรค

15. กลุ่มงาน(สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ สัตว์ใหญ่ สัตว์กีบ)

16. พื้นฐานการใช้รังสีเพื่อการรักษาและวินิจฉัย

17. โลหิตวิทยาเบื้องต้น

18. วิสัญญีและศัลยศาสตร์เบื้องต้น

19. การควบคุมและเคลื่อนย้ายสัตว์ป่า

20. จรรยาบรรณทางสัตวแพทย์

21. การเรียนรู้งานที่เกี่ยวข้อง บุคคล และแนวทางการเรียนต่อในอนาคต

22. กิจกรรมสรุปผลการเรียนรู้

หมายเหตุ: กิจกรรมสันทนาการและดนตรีสื่อความหมายธรรมชาติจะประกอบอยู่ในทุกๆ กิจกรรม

More camps

MARINE BIOLOGY FOR CONSERVATION

4 Days

Jun 27 - 30, 2018

CONSERVATION BIOLOGY

4 Days

Jun 22 - 25, 2018

REPTILES

3 Days

May 4 - 6, 2018

PRE-WILDLIFE VETERINARIAN

4 Days

Jul 3 - 7, 2018