Back

Conservation Biology Camp #2

วันที่ : 11-14 สิงหาคม 2560

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

อายุ : 3 ปีขึ้นไป

สถานที่ : เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

 

* เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
* ราคานี้ไม่รวมค่ารถรับ-ส่ง
* ผู้ปกครองสามารถมาร่วมแคมป์ได้ (มีค่าใช้จ่าย)

___

โทรสำรองที่หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 095-965-1459

Camp Full Now

Our ITINERARY

รายละเอียด

EEC ได้ออกแบบกิจกรรมประกอบเนื้อหาและกิจกรรมสันทนาการให้ดำเนินการควบคู่ไปด้วยกัน
โดยมีวิทยากรกระบวนการ นักวิทยาศาสตร์ นักอนุรักษ์ ปราชญ์ และชุมชน มีส่วนร่วมภายใต้การกำกับของ Program Director โดยมุ่งเน้นที่การส่งเสริมความเข้าใจ การคิดอย่างเป็นระบบต่อความหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา อันจะนำพาไปสู่การยกระดับจิตสำนึกของสังคมโลกในการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม

เนื้อหา

Conservation Biology #2

1. ชีววิทยาสภาพแวดล้อม

2. นิเวศวิทยา

3. ชีววิทยาของเซลล์

4. Animal/Plant Systematics

5. สัตว์มีกระดูกสันหลัง

6. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

7. วิชาปักษีวิทยา

8. วิชาอนุกรมวิธานพืช และปฏิบัติ

9. วิชาอนุกรมวิธานสัตว์ และปฏิบัติ

10. จุลชีววิทยา

11. พฤติกรรมวิทยาทั่วไป

12. การเรียนวาดรูปและถ่ายรูปทางวิทยาศาสตร์

13. เทคนิคภาคสนามทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

14. การสำรวจประชากร และความหลากหลายของหอย และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

15. เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การใช้แผนที่ GPS และเข็มทิศ สำหรับงานสำรวจเพื่อการอนุรักษ์

16. ปฏิบัติการทางด้านภูมิศาสตร์

17. ปฏิบัติการทางด้าน พฤษศาสตร์พื้นบ้าน

18. ปฏิบัติการสืบค้นองค์ความรู้ท้องถิ่นทางด้านสัตวศาสตร์

19. การศึกษาอันดับแมลงท้องถิ่น

20. สรีรวิทยาของแมลง

21. ปรสิตวิทยา

22. การสืบพันธุ์และพันธุศาสตร์ทั่วไป

23. กิจกรรมสรุปผลการเรียนรู้

More camps

Lepidoptera Camp #2

3 Days

Oct 16 - 18, 2017

Elephant in the Mists Camp #2

3 Days

Aug 7 - 9, 2017

Conservation Biology Camp #2

4 Days

Aug 11 - 14, 2017

Advanced Marine Life Camp

4 Days

Dec 18 - 21, 2017