Back

Pre – Wildlife Veterinarian Camp

วันที่ : 1-5 สิงหาคม 2560

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

อายุ : 3 ปีขึ้นไป

สถานที่ : จังหวัดนครปฐม

 

* เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
* ราคานี้ไม่รวมค่ารถรับ-ส่ง
* ผู้ปกครองสามารถมาร่วมแคมป์ได้ (มีค่าใช้จ่าย)

___

โทรสำรองที่หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 095-965-1459

booking request

Our ITINERARY

รายละเอียด

EEC เปิดโลกวิทยาการทางด้านการสัตว์วิทยาให้กับนักเรียนสมาชิก โดยได้เตรียมเนื้อหา หลักสูตร และกิจกรรมรวมทั้งภาคปฏิบัติทางด้านห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน โดยจัดแบ่งเป็น 3 ช่วงชั้นเรียนตามโครงสร้างอายุของผู้สมัคร ใช้เวลาในการเรียนรู้รวมทั้งส้ิน 5 วัน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ ซึมซับวิธีคิด อุดมการณ์และสร้างแรงบันดาลใจต่อนักเรียนในการกำหนดทิศทางการศึกษาในอนาคต รวมทั้งได้รับความรู้พื้นฐานในการดูแลสัตว์เลี้ยงและความเข้าใจต่อการให้การดูแลสวัสดิภาพสัตว์ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่เข้าใจกระบวนการในการพัฒนาเด็กและเยาวชน สร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ และเกิดดความภาคภูมิใจในตัวเอง อันจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการศึกษาปกติของนักเรียน

เนื้อหา

Pre - Wildlife Veterinarian

1. พื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

2. โรคและอุบัติการ

3. ชีววิทยา (พันธุกรรม สรีระวิทยา ต่อมไร้ท่อวิทยา ชีวเคมี โภชนาการเบื้องต้น)

4. ระบบกระดูก ระยางค์ และการเคลื่อนไหว

5. เครื่องมือทางสัตวแพทย์

6. ตำรา ศัพท์ทางการแพทย์

7. การสืบค้นและการอ่านอย่างเป็นระบบ

8. ห้องปฏิบัติการ

9. พฤติกรรมสัตว์

10. พื้นฐานการวางแผนการรักษาสัตว์

11. พื้นฐานการวินิจฉัยโรค

12. การเก็บตัวอย่าง

13. เวชศาสตร์ป้องกัน

14. พื้นฐานการเพาะเชื้อเพื่อวินิจฉัยโรค

15. กลุ่มงาน(สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ สัตว์ใหญ่ สัตว์กีบ)

16. พื้นฐานการใช้รังสีเพื่อการรักษาและวินิจฉัย

17. โลหิตวิทยาเบื้องต้น

18. วิสัญญีและศัลยศาสตร์เบื้องต้น

19. การควบคุมและเคลื่อนย้ายสัตว์ป่า

20. จรรยาบรรณทางสัตวแพทย์

21. การเรียนรู้งานที่เกี่ยวข้อง บุคคล และแนวทางการเรียนต่อในอนาคต

More camps

ADVANCED Elephant in the Mists Camp

3 Days

Sep 15 - 17, 2017

Lepidoptera Camp #2

3 Days

Oct 16 - 18, 2017

Pre – Wildlife Veterinarian Camp

5 Days

Aug 1 - 5, 2017

Advanced Marine Life Camp

4 Days

Dec 18 - 21, 2017