Jun 15, 2018

บันทึกจากเรือ Rainbow Warrior

    กว่าเด็กๆจะได้ขึ้นเรือ Rainbow Warrior ด้วยคุณสมบัติด้านคุณค่าของเด็กๆ ทั้งสามคน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาของกัปตันและผู้อำนวยการกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้นักเรียนทั้งสามคนได้รับโอกาสพิเศษในการร่วมเดินเรือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักรณรงค์ที่รวมตัวกัน อยู่บนเรือลำนั้น โดยมีกิจกรรมพิเศษคือการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เสนอข้อมูล และความคิดต่อเรื่องทรัพยากรทางทะเลที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ และสะสมประสบการณ์ของนักเรียนมาหลายปี แล้วข้อมูลอะไร และความคิดแบบไหนถึงได้รับการให้ความสำคัญ คำถามสองข้อนี้จึงน่าที่จะเป็นข้อสงสัยของคนทั่วไปที่รับรู้ถึงกิจกรรมพิเศษครั้งนี้  ซึ่งเป็นที่มาของการอธิบายดังต่อไปนี้

1. นักเรียนทั้งสามคนเป็นตัวแทนของนักเรียนจาก ศูนย์ส่ิงแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย (EEC Thailand) จำนวนมาก ที่ผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 7 ปี เรียนรู้ทั้งเรื่องทรัพยากรธรรมชาติทางบก และทางทะเล เคารพ และให้ความสำคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นทั้งเรื่องวัฒนธรรม ความเชื่อ องค์ความรู้ และบทบาทของคนท้องถ่ินในการจัดการทรัพยากร

2. เด็กๆ ทั้งสามคนนี้ศึกษารายละเอียด และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางด้านส่ิงแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดกระบี่มาต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเล ตั้งแต่แหล่งต้นน้ำ ป่าชายเลน นิเวศวิทยาลุ่มน้ำและแนวปะการัง สำรวจสัตว์ทะเลชนิดพันธุ์ต่างๆ ศึกษาลงลึกมากขึ้นกับสัตว์ทะเลหายาก เช่น พะยูน ฉลามวาฬ ม้าน้ำ หญ้าทะเล ปะการัง และนำเสนอผลการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เช่น การดำเนินโครงการ Fighting Extinction

3. เด็กๆ เหล่านี้ใช้เวลาอย่างต่อเนื่องหลายปีในการศึกษา สถานการณ์เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ภายใต้คำแนะนำของนักวิชาการ นักรณรงค์ ผู้นำชุมชน ทั้งเรื่องสถานการณ์ของทรัพยากร เช่น สภาวการณ์ปะการังฟอกขาว การรณรงค์เพื่อปกป้องทะเลอันดามันของเครือข่ายต่างๆ เป็นต้น

4. เด็กๆ เหล่านี้รับรู้และเข้าใจเรื่องของ พื้นที่ชุ่มน้ำโลก (RAMSAR Site) และพื้นที่คุ้มครองทางส่ิงแวดล้อม และรู้จักพื้นที่เหล่านั้นเป็นอย่างดีจากการศึกษา และสำรวจมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเชื่อมโยงกับประเด็นการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต

5. เด็กๆ เหล่านี้มีความรู้ทางด้านอุทกศาสตร์ และเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดกระบี่

6. เด็กๆ เหล่านี้รู้จักเส้นทางการเดินเรือ เกาะ ร่องน้ำ ทิศทางการพัดพาของกระแสน้ำ รวมทั้งจุดดำน้ำลึกจำนวนหลายแห่งในจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับลูกเรือของกรีนพีซทุกคน

7. เด็กๆ เหล่านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในพื้นที่นำเสนอ และเป็นภาษาอังกฤษ

8. เด็กๆ เหล่านี้ ได้พยายามทำโครงการในการถ่ายทอดความรู้สู่คนท้องถิ่นผ่านการนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสำรวจจัดทำค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาให้กับเพื่อนในวันเดียวกันในท้องถิ่น รวมทั้งแบ่งปันโอกาสในการฝึกอบรมให้เพื่อนในท้องถ่ินได้ดำน้ำลึก และสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้วยกัน

9. เด็กเหล่านี้มีเป้าหมายในอนาคตทั้งระยะกลาง และระยะยาวในการสนับสนุนกระบวนการทางด้านการอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมและยังไม่หยุดที่จะศึกษาพื้นที่จังหวัดกระบี่ต่อไป

10. เด็กๆ เหล่านี้มีคุณลักษณะที่บ่งชี้ถึงการเป็นผู้มีศักยภาพในการพัฒนาด้านความรู้ และมีวินัยในการใช้ชีวิต ในการเดินเรือ และศรัทธาต่อแนวทางในการอนุรักษ์ของ GreenPeace

เหตุผลเบื้องต้นทั้ง 10 ประการข้างต้น จึงเป็นที่มาของการเดินตามความฝันของเด็กๆ ทั้งหมด ที่เร่ิมจากเรือหางยาว เรือสำหรับการดำน้ำ และเรือ Rainbow Warrior ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ ลูกเรือท่านหนึ่งกล่าวกับผมว่า เขามีลูกชายอายุ 8 ขวบ ที่ตามหากระบวนการเรียนรู้แบบเด็กๆ ทั้งสามคนนี้ และอยากจะเอาลูกมาไว้ที่ประเทศไทย เพราะเชื่อมั่น และศรัทธาต่อการเรียนรู้แบบนี้ ผมจึงได้แต่ตอบไปว่า “เด็กๆ ทั้งสามคนนี้คงดูแลลูกชายของเขาได้เป็นอย่างดี” เพราะเขาผ่านกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่เล็กมา และคงเข้าใจพฤติกรรม การเรียนรู้รวมทั้งการจัดการการเรียนรู้และเนื้อหาการเรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงเวลารับประทานอาหารก่อนลงเรือ ลูกเรือในตำแหน่งวิศวกรท่านหนึ่ง พูดข้ามโต๊ะรับประทานอาหารกับกัปตันผู้หญิงคนเดียวของกรีนพีซที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดบนเรือในเวลานี้ว่า “เราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะสนับสนุนเด็กๆ เหล่านี้ในอนาคต หรือเราจะช่วยทางด้านการขนส่ง” ในช่วงเวลาแห่งการกล่าวลา จังหวะที่เด็กๆ ก้าวลงจากเรือ เพื่อต่อเรือหางยาวเข้าเกาะพีพี และเดินทางกลับ นอกเหนือจากคำพูดที่ดังมาจาก ในเรือว่า “วันหนึ่งเราจะพบกันอีก” สายตาของลูกเรือทุกคนที่มองมายังเด็กๆ ช่างเป็นสายตาแห่งความเมตตาเอ็นดู และสะท้อนถึงความหวังต่อการสร้างการอนุรักษ์ให้กับโลกอย่างแข็งแรงอันเป็นเป้าหมายของกรีนพีซ
ในนามของครูผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกคนที่ให้ความเชื่อมั่นและศรัทธาทั้งต่อตัวครู และกระบวนการเรียนรู้รวมทั้งเนื้อหาการเรียนรู้ มุมมอง ปรัชญา ที่เป็นองค์ประกอบเล็กๆ ที่ให้เด็กๆ ทั้งหมดได้งอกงาม และแบ่งปันสู่สังคม ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ที่ให้โอกาสกับเด็กๆ เหล่านี้มาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งภาครัฐและเอกชน ขอบคุณพี่น้องชาวประมงที่สอน และให้อาหารเด็กๆ เหล่านี้รับประทาน พวกเขาไม่มีวันลืมพระคุณ ขอบคุณเพื่อนนักดำน้ำทุกคนที่สร้างความแข็งแรงให้พวกเขา ขอบคุณ ศูนย์ส่ิงแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย (EEC Thailand) ขอบคุณกรีนพีซ ขอบคุณนักรบแห่งสายรุ้ง แล้วเราคงได้พบกันอีกในวันหนึ่งข้างหน้า เพราะจะไม่มีใครจมสายรุ้งลงได้
You can’t sink a Rainbow.
___
www.eecthailand.com