Private Camps

เราสามารถจัดทริปตามที่คุณต้องการได้ เช่น ทริปสำหรับกลุ่มโรงเรียน,
ทริปสำหรับเฉพาะกลุ่ม, ทริปสำหรับครอบครัว, ทริปสำหรับธุรกิจ

เพียงแค่ท่านติดต่อสอบถามข้อมูลมาทางเรา
info@eecthailand.com
095-965-1459

ค่ายสำหรับโรงเรียน

EEC มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการออกแบบหลักสูตรส่ิงแวดล้อมศึกษาให้กับนักเรียนในระดับช่วงชั้นการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นการผสมผสานกิจกรรมในลักษณะที่มีความสนุก บันเทิงในระดับที่เหมาะสมกับช่วงวัย การเรียนรู้ด้วยตัวเอง การค้นคว้าทดลอง รวมทั้งการมีประสบการณ์ในพื้นที่จริง โดยเมื่อเสร็จส้ินกิจกรรม EEC มีความมั่นใจเป็นอย่างย่ิงว่าผู้ที่เข้าร่วมทั้งหมดจะได้ซึมซับวิธีคิด และเกิดแรงบันดาลใจต่อการเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องทรัพยากร รวมทั้งเป็นการสร้างทักษะทางด้านวิชาการให้แก่ผู้เข้าร่วมซึ่งจะส่งผลดีต่อการศึกษาของผู้เข้าร่วมเหล่านั้นในระยะยาว

ค่ายสำหรับครอบครัว

EEC ได้ออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้แบบครอบครัวโดยสมาชิกทุกคนได้เรียนรู้ทดลอง และมีประสบการณ์ในพื้นที่ทางธรรมชาติร่วมกัน

ค่ายสำหรับธุรกิจ

วันหยุดพักผ่อนที่ดี คือตัวช่วยที่สำคัญในการสร้างแรงผลักดันให้กับพนักงาน และความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร EEC มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานดึงศักยภาพออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ภายใต้การให้ความสำคัญและห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Contact Us